Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II

Projekt „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II” dofinansowany z Funduszy Europejskich

 

INFORMACJA O PROJEKCIE „MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE II”

Od 1 stycznia 2016 r. do 31.12.2021 r. Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego; Departament edukacji i Kształcenia Ustawicznego realizuje projekt pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego.

Beneficjent projektu: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Partner: GMINA PAŁECZNICA

Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcących się w szkołach zawodowych, poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego oraz podniesienie u uczniów małopolskich gimnazjów zdolności do podejmowania właściwych decyzji dotyczących dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej

W Gimnazjnum w Pałecznicy został utworzony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPInKa), w którym prowadzone jest doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów. Poradnictwo edukacyjno-zawodowe jest prowadzone zgodnie z „Standardami dotyczącymi prowadzenie doradztwa zawodowego”. W Szkolnym Punktcie Informacji i Kariery prowadzone będą warsztaty oraz poradnictwo indywidualne dla uczniów szkoły. Uczniowie szkoły będą mogli poszerzyć wiedzę o zawodach i rynku pracy poprzez uczestnictwo w Targach Edukacyjnych pn. „Festiwal Zawodów w Małopolsce”. Każdy uczestnik, po ukończeniu zajęć, otrzyma zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w doradztwie edukacyjno-zawodowym.

ZARZĄDZENIE NR 58/2017


Formularz zgłoszeniowy do SPInKa w ramach projektu


Lista uczestników zajęć z zakresu doradztwa
edukacyjno-zawodowego


Deklaracja – oświadczenie o uczestnictwie w projekcie


Oświadczenie uczestnika projektu


Formularz dane uczestnika


Zakres danych osobowych użytkowników Centralnego systemu teleinformatycznego, wnioskodawców, beneficjentów/partnerów

Wspomnienia