ZPB

W 2011 roku powstał Zespół Szkól w Pałecznicy. w 2012 roku podjęliśmy starania (z pozytywnym wynikiem) o przyznanie Certyfikatu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Głównym celem programu jest dostosowanie działań na rzecz ochrony uczniów przed wszelkimi zagrożeniami oraz reagowanie w przypadku ich pojawienia się. Program „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz uzyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej.

Przy konstruowaniu programu uwzględnione zostały: założenia zawarte w aktualnym programie wychowawczym i profilaktycznym szkoły, wyniki diagnozy badającej sytuację wychowawczą szkoły oraz obserwacje zachowań uczniów. Program skierowany jest do uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły przy współpracy z instytucjami pozaszkolnymi.

– Poradnia Pedagogiczno – Psychologiczna w Proszowicach;
– Pielęgniarka środowiskowa;
– Komisja ds. rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Pałecznicy;
– Ochotnicza Straż Pożarna w Pałecznicy;
– Komenda Powiatowa Policji w Proszowicach;
– Urząd Gminy w Pałecznicy.

Do podstawowych założeń programu należą:
– poprawa stanu bezpieczeństwa i wypadkowości w szkole;
– profilaktyka zachowań agresywnych;
– edukacja społeczno-prawna uczniów, rodziców i nauczycieli.

Zadania zawarte w niniejszym programie oparte zostały na rozwijaniu umiejętności życiowych umożliwiających dobre samopoczucie, właściwe relacje z innymi i zachowania sprzyjające zdrowiu i bezpieczeństwu.

Zespół Szkół w Pałecznicy jest instytucją publiczna powstałą w wyniku połączenia
w 2011 roku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy i Gimnazjum w Pałecznicy
z siedzibą w Winiarach ponadto przy Zespole Szkół funkcjonuje Punkt Przedszkolny
w Pałecznicy.

OBSZAR ORGANIZACYJNY:

W Zespole Szkół w Pałecznicy uczy się 215 uczniów. Obejmuje on w bieżącym roku szkolnym2011/20112 – 10 oddziałów. Średnia liczba uczniów przypadających na jeden oddział wynosi 22 osoby. Kadra pedagogiczna liczy 19 pracowników pedagogicznych oraz 5 pracowników obsługi.

Uczniom zapewnia się opiekę psychologiczno-pedagogiczną. Raz w miesiącu na terenie szkoły pełni dyżur psycholog/pedagog z PPP w Proszowicach.

Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, które obejmują:
1) Projekt „Aktywni dziś wygrywają jutro. Cykl zajęć nieformalnych w Szkołach Podstawowych Gminy Pałecznica” prowadzone są zajęcia
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki;
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego;
„Konik Małopolski”;
„Oczarowani sztuką”;
„Czytusie”;
„Enterek”;
„Badacze i obserwatorzy”;
„Matematyka jest wszędzie”;
Zajęcia logopedyczne.

2) Projekt „Rozwój malucha szansą na przyszłość” prowadzone są zajęcia:
Dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
Dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
Zajęcia logopedyczne z zaburzeniami rozwoju mowy;
Zajęcia rozwijające uzdolnienia z zakresu edukacji przyrodniczej.

3) Projekt „Świetlica środowiskowa szansą na lepsze wyniki edukacyjne” prowadzony przez Stowarzyszenia na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Klucz” oddział terenowy w Pałecznicy. Odbywają się zajęcia świetlicowe z języka angielskiego, historii, matematyki, gimnastyki korekcyjnej, przyrody, plastyki oraz zajęcia opiekuńcze.

4) Na terenie kompleksu sportowego obejmującego boisko „Orlik” i salę gimnastyczną prowadzone są codzienne popołudniowe zajęcia sportowe przez trenera środowiskowego.

W Zespole Szkół prowadzone są całoroczne akcje: „Owoce w szkole” oraz „Pij mleko” ponadto dzieci z rodzin najbiedniejszych objęte są dożywianiem w ramach współpracy z GOPS w Pałecznicy

Rok rocznie uczniowie klasy VI w miesiącu maju wyjeżdżają na „Zieloną Szkołę” nad morze. W obecnym roku szkolnym 6 uczniów otrzymało dofinansowanie z GOPS.

Na terenie Zespołu Szkół funkcjonuje biblioteka szkolna w raz z centrum multimedialnym, w którym dzieci i młodzież mogą ciekawie i bezpiecznie spędzić czas oraz realizować i pogłębiać swoje umiejętności edukacyjne.

W ramach akcji profilaktycznych dla uczniów w szkole przeprowadzono następujące zadania z zakresu bezpieczeństwa:
– ewakuacja budynku szkoły na wypadek pożaru;
– szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej;
– spotkanie z przedstawicielami policji „Jak unikać zagrożeń?”
– pokaz multimedialny i pogadankę „Bądź bezpieczny w Internecie”

W Zespole Szkół zorganizowano i przeprowadzono Gminny Turniej Bezpieczeństwa
w Ruchu Drogowym w kategorii szkół podstawowych.
W zmaganiach uczestniczył zespół naszej szkoły i Szkoły Podstawowej z Ibramowic. Uczniowie gimnazjum reprezentowali szkołę w powiatowym turnieju w Sierosławicach.

W ramach współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pałecznicy i Państwową Strażą Pożarną w Proszowicach zorganizowano i przeprowadzono Gminny etap „Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej” Uczestniczyło w nim 8 uczniów naszej Szkoły Podstawowej
i 21 uczniów Gimnazjum w Pałecznicy i Gimnazjum z Ibramowic. Uczeń kl. V Witold Gaweł reprezentował powiat w etapie wojewódzkim w kategorii szkół podstawowych w Szkole Aspirantów w Krakowie

OBSZAR INFRASTRUKTURALNY I TECHNICZNY:

Szkoła zajmuje 1 budynek, salę gimnastyczna, boiska, przyległe tereny zielone oraz plac zabaw. Szkoła posiada nowoczesne pracownie: komputerowe, przedmiotowe, językowe, jest przystosowana dla potrzeb uczniów niepełnosprawnych – winda, podjazdy. Szkoła posiada nowoczesny monitoring kamer, zainstalowane są czujniku ruchu, elektroniczne rygle wejściowe i wyjściowe do punktu przedszkolnego, pracowni komputerowej, językowej, pokoju nauczycielskiego. Teren szkoły jest w pełni ogrodzony, utwardzony i zabezpieczony. Pracujący w szkole nauczyciele posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne i stale poszerzają swoje kwalifikacje uczestnicząc w rożnych formach doskonalenia zawodowego. Konserwator stale czuwa nad wszelkimi pojawiającymi się usterkami technicznymi, które na bieżącą są zgłaszane i usuwane

Nad bezpieczeństwem uczniów czuwają wszyscy pracownicy szkoły: nauczyciele w czasie dyżurów, pracownicy obsługi a przede wszystkim Dyrektor. Obiekt jest monitorowany
a zapisy na bieżąco są analizowane. Odbyła się wizja lokalna szkoły, w czasie której określono niebezpieczne i sprzyjające niebezpieczeństwu miejsca w szkole i jej okolicy. Zmodyfikowano organizację dyżurów nauczycieli. Uczniowie dojeżdżający do szkoły mają na terenie szkoły zapewnioną opiekę świetlicową w czasie oczekiwania na autobus po zajęciach dydaktycznych.

 DIAGNOZA SYTUACJI BEZPIECZEŃSTWA SZKOŁY

W celu zdiagnozowania poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów naszej szkoły przeprowadzono i opracowano badania ankietowe przygotowane przez dla szkół przystępujących do projektu „Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa – Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”

Na podstawie analizy ankiet określono priorytety podejmowanych działań:
– Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły i na terenie przyległym szkole.||
– Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa wśród uczniów, rodziców.
– Eliminacja niewłaściwych zachowań wśród uczniów Zespołu Szkół w Pałecznicy
– Rozwinięcie poczucia odpowiedzialności u uczniów za swoje słowa, czyny, bezpieczeństwo swoje i innych.

2012


2013

Eliminacje Gminne do Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym


2014


2018


Promowanie i działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa na terenie szkoły


Informacja o projekcie

TYTUŁ: Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego przy Parafii w Pałecznicy

PROGRAM: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014 -2020

OŚ PRIORYTETOWA: 9 Region spójny społecznie

DZIAŁANIE: 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne

PODDZIAŁANIE: 9.2.1 Usługi społeczne i  zdrowotne w regionie

TYP PROJEKTU: C. Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 4 632 556,50 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 4 272 556,50 zł

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01-01-2018 r. do 31-12-2020 r.

DATA PODPISANIA UMOWY  O  DOFINANSOWANIE: 25.01.2018 r.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych skierowanych do dzieci i młodzieży w wieku do 18. roku życia oraz ich rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Pałecznica poprzez utworzenie nowych miejsc opieki i wychowania w ramach nowopowstałej Placówki Wsparcia Dziennego.

Świetlica będzie miała na celu:

 • zorganizowanie wychowankom fachowej, dobrze zorganizowanej opieki wychowawczej,
 • udzielanie pomocy w eliminowaniu i rozwiązywaniu niepowodzeń szkolnych, rodzinnych i osobistych,
 • oddziaływanie terapeutyczne, które prowadzi do łagodzenia niedostatków wychowawczych w rodzinie,
 • eliminowanie zaburzeń zachowania,
 • wdrażanie wychowanków/wychowanek do przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz podnoszenie ich kultury osobistej,
 • uczenie alternatywnych, zdrowych form spędzania wolnego czasu,
 • rozwój zainteresowań i inwencji twórczej,
 • współpracę z rodziną dziecka,
 • zapoznanie z założeniami programu pracy w świetlicy,
 • ustalenie programu pracy z rodziną (motywowanie rodziny do podejmowania działań dążących do zmiany jej funkcjonowania),
 • rozszerzenie i podniesienie jakości usług świadczonych na rzecz dzieci wychowujących się w rodzinach dysfunkcyjnych.

Dzięki udziałowi w projekcie Uczestnicy/Uczestniczki otrzymają wsparcie w codziennym odrabianiu lekcji i nauce, pozwalające nabyć kompetencje z języka angielskiego, matematyczne oraz techniczne. Będą mogli/mogły skorzystać z działań korekcyjno-kompensacyjnych poprzez prowadzenie zajęć dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia). Organizowane będą również ćwiczenia rekreacyjno-sportowe rozwijające sprawność fizyczną obejmujące m.in. gry zespołowe piłka ręczna, nożna jak i również wyjazdy na basen, do kina, teatru, muzeów, zimą narty, latem kolonie, etc. W Placówce Wsparcia Dziennego będzie możliwość skorzystania z zajęć ze specjalistami tj. logopeda, psycholog, terapeuta, pedagog. Ponadto prowadzone będą działania wychowawcze pozwalające nabyć ważne umiejętności społeczne, które przyczynią się do ich prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie i integracji ze środowiskiem lokalnym. (m.in. komunikowanie się, rozwiązywanie konfliktów). Uczestnicy/Uczestniczki Placówki Wsparcia Dziennego będą mieli/miały zapewniony bezpłatny transport na zajęcia oraz wyżywienie.

W projekcie uczestniczyć będą również rodzice/prawni opiekunowie Uczestników/Uczestniczek – dla nich także będą przygotowane specjalne zajęcia podnoszące ich kompetencje opiekuńczo – wychowawcze („Szkoła dla Rodziców”) oraz wezmą udział w terapii rodzin. Propozycje zawarte w tych zajęciach pokażą, że wychowanie to budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych w różnych sytuacjach społecznych, podstawą których jest właściwa komunikacja z członkami rodziny. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu będą brać udział w piknikach rodzinnych, które poprzez wspólną zabawę przyczynią się do budowania więzi pomiędzy dziećmi a rodzicami.

W ramach Projektu zostaną odpowiednio dostosowane pomieszczenia, które zostaną wyposażone w niezbędne meble, sprzęty oraz środki dydaktyczne. Doposażona zostanie również siłownia zewnętrzna.


Powiatowy Finał Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego


W Szkole Podstawowej w Glewcu, dysponującej nowoczesnym miasteczkiem rowerowym, 24.04.2018 r. rozegrano finał powiatowego turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

 W kategorii gimnazjalnej nasza drużyna, którą reprezentowali Joanna Baran, Zuzanna Zawartka i Kamil Walczyk zajęła II miejsce.

W kategorii szkół podstawowych reprezentowanych przez Gabrielę Czekaj, Aleksandrę Marzec, Przemysława Marzec i Sebastiana Raś drużyna nasza zajęła IV miejsce.OTWP Proszowice

W dniu 21 marca 2019 r. odbyły się eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” na szczeblu powiatowym w budynku Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Proszowicach. 

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie wyłonieni w gminnych eliminacjach OTWP. 

I grypa wiekowa kl. IV-VI: Julia Madej, Julia Wtorek, Tobiasz Woźniak. 

II grupa wiekowa kl. VII-VIII, III gimnazjum: Wiktoria Horyń, Patrycja Mzyk, Magdalena Gaweł.  


KONKURS EDB ELIMINACJE POWIATOWE

W dniu 26 marca 2019 r. odbyły się eliminacje gminne do 42 Ogólnopolskiego Konkursu BRD na ternie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Pałecznicy.

Uczniowie rywalizowali w dwóch grupach wiekowych. Do kolejnego etapu awansowali następujący uczniowie:

I grypa wiekowa 10-12 lat: Julia Dedo, Oliwia Cicha, Paweł Sikora, Tobiasz Woźniak. 

II grupa wiekowa pozostali uczniowie: Joanna Baran, Kamil Walczyk, Zuzanna Zawartka. 


Próbna ewakuacja szkoły w SSP 2019/2020


Prelekcja funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji
w Proszowicach na temat dopalaczy, narkotyków, zagrożeń
w internecie

Akademia Bezpiecznego Puchatka

Uczniowie klasy 1 Samorządowej Szkoły Podstawowej wzięli udział w XI-tej edycji programu edukacyjnego „Akademia Bezpiecznego Puchatka”.